Tutaj jesteś:

Deklaracja dostepności

Miejsce Aktywności Lokalnej Strefa Spotkań zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.strefaspotkan.pl strony internetowej Miejsca Aktywności Lokalnej Strefa Spotkań.

Data publikacji strony internetowej: 31 lipca 2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25 sierpnia 2017

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowy i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
  2. brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
  3. brak mapy serwisu

Wyłączenia:
– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021 – 02 - 25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot prowadzący.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Maciuch, kontakt@strefaspotkan.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Miejsce Aktywności Lokalnej Strefa Spotkań, ul. Dmowskiego 11, Stalowa Wola

MAL działa w budynku mieszkalnym w lokalu na poziomie 0. Do Lokalu prowadzą dwa wejścia. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony podwórka przy ulicy Kilińskiego. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Szatnia i biuro znajdują się po lewej stronie od wejścia głównego.

Wszystkie pomieszczenia i korytarze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Budynek wyposażony jest w toaletę dla niepełnosprawnych.

Na parkingu w pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnej ani innych systemów wspomagających słyszenie.

W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.