Tutaj jesteś:

Regulamin udostępniania i korzystania z „Dmowskiego 11”

Regulamin udostępniania i korzystania z Miejsca Aktywności Lokalnej „Dmowskiego 11”, w Stalowej Woli

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem naboru działań jest Stowarzyszenie „Strefa Spotkań”, z siedzibą w Stalowej Woli, przy ul. 1 Sierpnia 9, realizujące zadanie publiczne pn. „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

2. „Regulamin udostępniania i korzystania z Miejsca Aktywności Lokalnej „Dmowskiego 11” w Stalowej Woli”, zwany dalej Regulaminem, ustala zasady postępowania Stowarzyszenia „Strefa Spotkań” przy udostępnianiu przestrzeni Miejsca Aktywności Lokalnej „Dmowskiego 11”, zwanego dalej MAL.

II. Główne założenia

1. Celem Regulaminu jest wybranie działań, które zostaną zrealizowane w przestrzeni MAL.  

2. Przestrzeń MAL udostępniana jest nieodpłatnie.  

3. Realizowane działania nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia opłat od uczestników, w wysokości, która pozwoli na pokrycie kosztów organizacji działania (np. zakupu materiałów na warsztaty).

4. Sprzedaż towarów jest możliwa tylko wtedy, kiedy działanie ma charakter ekonomii społecznej (np. lokalne kiermasze rękodzieła, wyprzedaże garażowe).

5. W MAL obowiązuje zakaz akwizycji, organizowania prezentacji sprzedażowych i działań o charakterze marketingowym.

6. Realizowane działania muszą być zgodne z prawem.

7. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odmówienia udostępnienia MAL na organizację wydarzeń o charakterze politycznym (agitacje, propaganda, podżeganie do konfliktu itp.) oraz religijnym, jeśli uzna, że mają one charakter zamknięty i wykluczający osoby o innym światopoglądzie. Pozostajemy otwarci na realizację spotkań związanych z tradycją i kulturą różnorodnych grup religijnych, etnicznych oraz mniejszości narodowych.    

8. Na terenie MAL obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów i stosowania innych używek. Realizowane działania nie mogą zakłócać spokoju mieszkańców bloku przy ul. Dmowskiego 11.

9. W MAL obowiązuje zakaz organizowania prywatnych imprez okolicznościowych, takich jak np. urodziny czy komunie. 

10. Z uwagi na powierzchnię poszczególnych pomieszczeń oraz względy bezpieczeństwa i komfort odbiorców, liczba osób biorących udział w organizowanym wydarzeniu nie powinna wynosić jednorazowo więcej niż 50 osób. 

III. Zakres podmiotowy naboru

Nabór adresowany jest w pierwszej kolejności do mieszkańców, organizacji, grup nieformalnych i instytucji oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlokalizowanych na terenie objętym rewitalizacją. Priorytetowo będą również traktowane działania podmiotów spoza obszaru ale kierowane do mieszkańców Osiedla Fabrycznego.

IV. Warunki użytkowania przestrzeni i sprzętu

1. Zgłoszone działania mogą być realizowane w okresie uzgodnionym podczas rezerwacji przestrzeni.

2. W ramach użyczania przestrzeni MAL, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przy rezerwacji, Stowarzyszenie zobowiązuje się udostępnić posiadane przez siebie wyposażenie i sprzęt niezbędny do realizacji działań (zestawienie wyposażenia MAL stanowi załącznik do Regulaminu).

3. Stowarzyszenie będzie również, w miarę możliwości i posiadanych środków finansowych, wspierać promocję organizowanych w MAL działań (wydrukowanie i dystrybucja plakatów, informacje na stronie, portalach społecznościowych itp.)

4. Użytkujący przestrzeń MAL zobowiązuje się do zadbania we własnym zakresie o przygotowanie miejsca oraz sprzętu niezbędnego do realizacji działań.  

5. Użytkujący przestrzeń MAL zobowiązuje się do wsparcia w przeprowadzeniu działań promocyjnych oraz rekrutacji uczestników działań.  

6. Użytkujący przestrzeń MAL zobowiązuje się do uporządkowania przestrzeni oraz pozostawienia wypożyczanego sprzętu w stanie niezniszczonym, wynikającym z normalnego zużycia.  

7. Użytkujący zobowiązuje się do przestrzegania godzin otwarcia - przestrzeń dostępna jest w godzinach od 8:00 do 22:00 przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

8. Jeśli działania, na które udostępniane są pomieszczenia MAL są skierowane do osób nieletnich, Rezerwujący bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uczestników.

V. Zakres merytoryczny działań

1. Działania realizowane w MAL powinny współgrać z następującymi obszarami:

· wzmacnianie wspólnoty lokalnej

· aktywizowanie społeczności lokalnych,

· animowanie działań na poziomie lokalnym,

· wspieranie integracji na poziomie lokalnym,

· pobudzanie mieszkańców do wspólnych działań na rzecz swojego otoczenia,

· wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się, budowanie więzi  

2. W pierwszej kolejności pozytywnie rozpatrywane będę wnioski na działania o charakterze oddolnym i funkcjonujące w oparciu o regułę wzajemności         (w praktyce może to oznaczać, że np. osoby biorące udział w darmowych warsztatach pomogą prowadzącemu w przygotowaniu sali lub zorganizują w przyszłości swoje wydarzenie).

VI. Sposób zgłaszania działań

1. Planując wydarzenie należy zapoznać się z kalendarzem wydarzeń dostępnym na stronie www.dmowskiego11.pl. W razie wątpliwości można zadzwonić pod numer 15-842-09-50 wew. 119.

2. Rezerwacji dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.dmowskiego11.pl, w zakładce „Zarezerwuj termin swojego spotkania”.

3. Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyznaniem zgody na użyczenie przestrzeni MAL - wymagane jest mailowe lub telefoniczne potwierdzenie zgody na realizację działań, które zostanie wysłane na adres/numer telefonu podany przy rezerwacji.

4. Zgłoszenia będą rozpatrywane niezwłocznie, ale w zależności od bieżącej sytuacji może to potrwać do 5 dni roboczych.

5. W przypadku zgłaszania projektów długofalowych (więcej niż jedno działanie), konieczne będzie podpisanie porozumienia o współpracy.

VII. Sposób i kryteria oceny zgłoszeń

1. Wyboru działań dokona koordynator działań animacyjnych MAL.

2. Wybór działań dokonywany będzie na podstawie kryteriów przedstawionych w Regulaminie.

3. Działania będą oceniane na podstawie zgłoszenia oraz zgodności z przyjętymi przez MAL kryteriami.

4. Od decyzji MAL nie przysługuje odwołanie.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z uczestnikami naboru w celu uzyskania wyjaśnień, bądź szczegółowych informacji na temat zaproponowanych projektów.

VIII. Inne warunki

1. W ramach rozliczenia podmiot realizujący działanie w MAL zobowiązany jest do uzupełnienia listy obecności uczestników oraz przekazania podstawowych informacji na temat wydarzenia (zdjęcia, krótki opis działania, liczba uczestników itp.).

2. Podmiot realizujący działanie w MAL zobowiązany jest do zamieszczenia logotypów Stowarzyszenia „Strefa Spotkań” oraz programu modelowej rewitalizacji, na wszelkich materiałach promocyjnych.

3. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.

4. Pytania należy kierować na adres: kontakt@dmowskiego11.pl

5. W przypadku łamania zasad określonych w niniejszym regulaminie przewiduje się możliwość odmowy dalszego korzystania z powierzchni MAL.

 

 

Warunki lokalowe i wyposażenie w MAL „Dmowskiego 11”

 

Powierzchnia:

*główne pomieszczenie - 65 m2

*kuchnia - 22 m2  

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

*toaleta dla osób z niepełnosprawnościami

*podjazd przy wejściu od strony podwórka  

Wyposażenie:

*urządzenia biurowe: projektor, laptop, głośniki, aparat cyfrowy, flipchart 

*meble: 6 stołów składanych, 16 krzeseł konferencyjnych, 7 krzeseł składanych, 14 poduszek do siedzenia

*wyposażenie kuchni: lodówka, zmywarka, płyta indukcyjna, piekarnik, czajnik elektryczny, ekspres do kawy przelewowy, kuchenka mikrofalowa, warnik do wody 6 l  

Udogodnienia:

*rolety zaciemniające w oknach

* sieć WI-FI